Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Колоректален рак

Лечение и медикаменти

Основното лечение е оперативно – отстраняване на тумора с част от дебелото черво, както и околните лимфни възли. Освен операция се прилагат и химиотерапия и лъчетерапия. Използват се различни комбинации, в зависимост от конкретния случай. При болни с метастази в лимфните възли се провежда адювантна химиотерапия с 5-fluoruracil (5-FU)/levamisol или 5-fluoruracil (5-FU)/leucovorin. При болните с ректален карцином предоперативната и постоперативната радиотерапия намаляват рецидивите с 30%.

Химиотерапия

В химиотерапията се използват медикаменти, за да се разрушат раковите клетки. Може да се използва след хирургична намеса, да се контролира растежа на тумора или да се облекчат симптомите при рак на дебелото черво. При някои видове рак, химиотерапията може да се използва заедно с лъчелечение.

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва мощни потоци енергия, като рентгеновите лъчи, за да убие ракови клетки, които може да са останали след хирургичната намеса, да намали размера на големите тумори преди операцията или да облекчи симптомите на пациента.
Лъчелечението рядко се използва при тумори открити в ранен стадий, но е рутинна в лечението на ректалния рак. Лъчетерапия, в комбинация с химиотерапията, може да се използва след операцията, за да се предотврати новата поява на тумора.

Таргетна терапия

Медикаменти, които специфично се целят в причината раковите клетки да се делят и туморът да нараства, се прилагат при пациенти с напреднал колоректален карцином. Този вид терапия може да се използва заедно с химиотерапията или самостоятелно.

Прогнозата на колоректалния рак се определя от дълбочината на туморната инвазия и степента на обхващане на регионерните лимфни възли. Значение за прогнозата имат хистологичният вариант на тумора и степента на съдова инвазия от колоректалния рак. Слабо диференцираните тумори имат по-лоша прогноза в сравнение с високо диференцираните карциноми. Обхващането на венозните и лимфните съдове е лош прогностичен белег.

<< Изследвания и диагностика |  Алтернативна медицина  >>